بایگانی کمیته آموزش

برگزاری سیزدهمین لایو آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش(۱۳)” با موضوع “مرور سیستماتیک در پژوهش های دانشگاهی”

برگزاری سیزدهمین لایو آموزشی با عنوان قطب نمای آموزش(۱۳) با موضوع مرور سیستماتیک در پژوهش های دانشگاهی در صفحه اینستاگرام انجمن علمی کتابداری و اطلاع

ادامه مطلب