بایگانی کمیته آموزش

هجدهمین لایو آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش(۱۸)” با موضوع “چگونه مقاله برای نشریات بین المللی تدوین کنیم؟” برگزار شد

هجدهمین برنامه زنده آموزشی” قطب نمای آموزش” انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران با عنوان “چگونه مقاله برای نشریات بین المللی تدوین کنیم؟“ برگزار

ادامه مطلب

برگزاری هجدهمین لایو آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش(۱۸)” با موضوع “چگونه مقاله برای نشریات بین المللی تدوین کنیم؟”

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران قطب نمای آموزش (۱۸) را با عنوان “چگونه مقاله برای نشریات بین المللی تدوین کنیم؟” با تدریس و ارائه

ادامه مطلب

برگزاری هفدهمین لایو آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش(۱۷)” با موضوع “نقش متخصصان علوم اطلاعات در پزشکی مبتنی بر شواهد”

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران قطب نمای آموزش (۱۷) را با عنوان “نقش متخصصان علوم اطلاعات در پزشکی مبتنی بر شواهد” با تدریس و

ادامه مطلب

شانزدهمین برنامه قطب‌نمای آموزش با عنوان «بسترهای ظهور و توسعه گراندد تئوری در پارادایم علوم انسانی» برگزار شد

شانزدهمین قطب نمای آموزش با عنوان « بسترهای ظهورو توسعه گراندد تئوری در پارادایم علوم انسانی»  با حضوردکترعلی عظیمی، عضوهیات علمی و مدیر مرکز آموزش

ادامه مطلب

برگزاری شانزدهمین لایو آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش (۱۶)” با موضوع “بسترهای ظهور و توسعه گراندد تئوری در پارادیم علوم انسانی”

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران قطب نمای آموزش (۱۶) را با عنوان “بسترهای ظهور و توسعه گراندد تئوری در پارادایم علوم‌ انسانی” با تدریس

ادامه مطلب

برگزاری پانزدهمین لایو آموزشی (۱۵) با عنوان “قطب نمای آموزش” با موضوع “شیوه نگارش نتایج و پیشنهادات در پژوهش دانشگاهی”

برگزاری پانزدهمین لایو آموزشی با عنوان قطب نمای آموزش(۱۵) با موضوع شیوه نگارش نتایج و پیشنهادات در پژوهش دانشگاهی در صفحه اینستاگرام انجمن علمی کتابداری

ادامه مطلب