بایگانی کمیته آموزش

برگزاری هفدهمین لایو آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش(۱۷)” با موضوع “نقش متخصصان علوم اطلاعات در پزشکی مبتنی بر شواهد”

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران قطب نمای آموزش (۱۷) را با عنوان “نقش متخصصان علوم اطلاعات در پزشکی مبتنی بر شواهد” با تدریس و

ادامه مطلب

شانزدهمین برنامه قطب‌نمای آموزش با عنوان «بسترهای ظهور و توسعه گراندد تئوری در پارادایم علوم انسانی» برگزار شد

شانزدهمین قطب نمای آموزش با عنوان « بسترهای ظهورو توسعه گراندد تئوری در پارادایم علوم انسانی»  با حضوردکترعلی عظیمی، عضوهیات علمی و مدیر مرکز آموزش

ادامه مطلب

برگزاری شانزدهمین لایو آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش (۱۶)” با موضوع “بسترهای ظهور و توسعه گراندد تئوری در پارادیم علوم انسانی”

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران قطب نمای آموزش (۱۶) را با عنوان “بسترهای ظهور و توسعه گراندد تئوری در پارادایم علوم‌ انسانی” با تدریس

ادامه مطلب

برگزاری پانزدهمین لایو آموزشی (۱۵) با عنوان “قطب نمای آموزش” با موضوع “شیوه نگارش نتایج و پیشنهادات در پژوهش دانشگاهی”

برگزاری پانزدهمین لایو آموزشی با عنوان قطب نمای آموزش(۱۵) با موضوع شیوه نگارش نتایج و پیشنهادات در پژوهش دانشگاهی در صفحه اینستاگرام انجمن علمی کتابداری

ادامه مطلب