بایگانی کمیته آموزش

چهاردهمین برنامه زنده آموزشی “قطب نمای آموزش” انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران با عنوان “روش های نمونه گیری در پژوهش” برگزار شد

چهاردهمین برنامه زنده آموزشی”قطب نمای آموزش” انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران در روز سه شنبه مورخ ۶ آبان ماه ۱۳۹۹ ساعت ۲۱ الی

ادامه مطلب

سیزدهمین لایو آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش” با موضوع “مرور سیستماتیک (نظام مند) در پژوهش های دانشگاهی” برگزار شد

سیزدهمین برنامه زنده انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران با موضوع “مرور سیستماتیک (نظام مند) در پژوهش های دانشگاهی” با حضور سرکارخانم دکتر پورنقی و

ادامه مطلب

برگزاری چهاردهمین برنامه لایو آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش(۱۴)” با موضوع “روش های نمونه گیری در پژوهش”

برگزاری چهاردهمین لایو آموزشی با عنوان قطب نمای آموزش(۱۴) با موضوع روش های نمونه گیری در پژوهش در صفحه اینستاگرام انجمن علمی کتابداری و اطلاع

ادامه مطلب

دوازدهمین برنامه زنده آموزشی” قطب نمای آموزش”انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران با عنوان “اعتبار در پژوهش های کیفی” برگزار شد.

دوازدهمین برنامه زنده آموزشی” قطب نمای آموزش” انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران در روز سه شنبه مورخ سه‌شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹ساعت ۲۱ الی

ادامه مطلب

یازدهمین برنامه زنده آموزشی “قطب نمای آموزش” انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران با عنوان “بایسته‌هایی در نگارش تعاریف مفهومی و عملیاتی، اهمیت و ضرورت پژوهش” برگزار شد.

یازدهمین برنامه زنده آموزشی” قطب نمای آموزش” انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران در روز سه شنبه مورخ سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ساعت ۲۱ الی

ادامه مطلب

هشتمین برنامه زنده آموزشی “قطب نمای آموزش” انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران با عنوان “مصاحبه در پژوهش‌های دانشگاهی” برگزار شد.

هشتمین برنامه زنده آموزشی” قطب نمای آموزش” انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران در روز سه شنبه مورخ سه‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ساعت ۲۱ الی

ادامه مطلب