بایگانی روابط عمومی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی

دهمین برنامه زنده آموزشی” قطب نمای آموزش” انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران با عنوان “روایی و پایایی در پژوهش های دانشگاهی ” برگزار شد.

دهمین برنامه زنده آموزشی” قطب نمای آموزش”  انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران در روز سه شنبه مورخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۲۱ الی

ادامه مطلب

نهمین برنامه زنده آموزشی” قطب نمای آموزش” انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران با عنوان “مشاهده در پژوهش های دانشگاهی ” برگزار شد.

نهمین برنامه زنده آموزشی” قطب نمای آموزش”  انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران در روز سه شنبه مورخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۲۱ الی

ادامه مطلب

برگزاری نهمین لایو آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش(۹)” با موضوع “مشاهده در پژوهش های دانشگاهی”

برگزاری نهمین لایو آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش(۹)” با موضوع “مشاهده در پژوهش های دانشگاهی” در صفحه اینستاگرام انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی

ادامه مطلب

برگزاری دهمین لایو آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش(۱۰)” با موضوع “پایایی و روایی در پژوهش های دانشگاهی”

برگزاری دهمین لایو آموزشی با عنوان قطب نمای آموزش(۱۰) با موضوع پایایی و روایی در پژوهش های دانشگاهی در صفحه اینستاگرام انجمن علمی کتابداری و

ادامه مطلب