بایگانی محمدرضا رزمی شندي

برگزاری هجدهمین لایو آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش(۱۸)” با موضوع “چگونه مقاله برای نشریات بین المللی تدوین کنیم؟”

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران قطب نمای آموزش (۱۸) را با عنوان “چگونه مقاله برای نشریات بین المللی تدوین کنیم؟” با تدریس و ارائه

ادامه مطلب

برگزاری هفدهمین لایو آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش(۱۷)” با موضوع “نقش متخصصان علوم اطلاعات در پزشکی مبتنی بر شواهد”

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران قطب نمای آموزش (۱۷) را با عنوان “نقش متخصصان علوم اطلاعات در پزشکی مبتنی بر شواهد” با تدریس و

ادامه مطلب

برگزاری شانزدهمین لایو آموزشی با عنوان “قطب نمای آموزش (۱۶)” با موضوع “بسترهای ظهور و توسعه گراندد تئوری در پارادیم علوم انسانی”

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران قطب نمای آموزش (۱۶) را با عنوان “بسترهای ظهور و توسعه گراندد تئوری در پارادایم علوم‌ انسانی” با تدریس

ادامه مطلب