مستندات

[accordion] [acc_item title=”اساسنامه‌ها”]

به استناد دویست و شصت و دومین مصوبه شورای انقلاب فرهنگی و آیین نامه اجرایی آن، انجمن کتابداری و و اطلاع رسانی ایران تشکیل گردید.

متن کامل اساسنامه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در ادامه مطلب قابل دریافت است. با توجه به اینکه برنامه استراتژیک هر مجموعه نشان دهنده اهداف بلند مدت، ماموریت ها و چشم انداز آن مجموعه می‌باشد، برای آگاهی علاقه‌مندان به ماموریت‌ها و اهداف انجمن متن کامل برنامه استراتژیک انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در ادامه قابل دریافت است.

پیوست‌ها:

[/acc_item]

[acc_item title=”نظام‌نامه‌ها، روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها”]

در این بخش شما می‌توانید آخرین ویرایش نظام‌نامه‌ها، روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مصوب انجمن را ببینید

پیوست‌ها:

[/acc_item]

[acc_item title=”اهداف و برنامه‌ها”]

به استناد دویست و شصت و دومین مصوبه شورای انقلاب فرهنگی و آیین نامه اجرایی آن، انجمن کتابداری و و اطلاع رسانی ایران تشکیل گردید.

متن کامل اساسنامه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در ادامه مطلب قابل دریافت است. با توجه به اینکه برنامه استراتژیک هر مجموعه نشان دهنده اهداف بلند مدت، ماموریت ها و چشم انداز آن مجموعه می‌باشد، برای آگاهی علاقه‌مندان به ماموریت‌ها و اهداف انجمن متن کامل برنامه استراتژیک انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در ادامه قابل دریافت است.

پیوست‌ها:

 http://congress.ilisa.ir/images/stories/file/NezamNameJayeze.pdf

[/acc_item]

[acc_item title=”برنامه‌ استراتژیک”]

به استناد دویست و شصت و دومین مصوبه شورای انقلاب فرهنگی و آیین نامه اجرایی آن، انجمن کتابداری و و اطلاع رسانی ایران تشکیل گردید.

متن کامل اساسنامه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در ادامه مطلب قابل دریافت است. با توجه به اینکه برنامه استراتژیک هر مجموعه نشان دهنده اهداف بلند مدت، ماموریت ها و چشم انداز آن مجموعه می‌باشد، برای آگاهی علاقه‌مندان به ماموریت‌ها و اهداف انجمن متن کامل برنامه استراتژیک انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در ادامه قابل دریافت است.

پیوست‌ها:

 

[/acc_item]

[/accordion]

آخرین اخبار