مدارک و مستندات
به استناد دویست و شصت و دومین مصوبه شورای انقلاب فرهنگی و آیین نامه اجرایی آن، انجمن کتابداری و و اطلاع رسانی ایران تشکیل گردید.

متن کامل اساسنامه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در ادامه مطلب قابل دریافت است. با توجه به اینکه برنامه استراتژیک هر مجموعه نشان دهنده اهداف بلند مدت، ماموریت ها و چشم انداز آن مجموعه می‌باشد، برای آگاهی علاقه‌مندان به ماموریت‌ها و اهداف انجمن متن کامل برنامه استراتژیک انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در ادامه قابل دریافت است.

 

پیوست‌ها:

 

اساسنامه انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران- ۱۳۹۳

برنامه استراتژیک انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران- ۱۳۹۳

پروانه فعالیت انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

آگهی ثبت تغییرات روزنامه رسمی

جدول تغییرات اساسنامه

اساسنامه انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران- ۱۳۹۵

در این بخش شما می‌توانید آخرین ویرایش نظام‌نامه‌ها، روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مصوب انجمن را ببینید

پیوست‌ها:

نظام‌نامه کنگره متخصصان علوم اطلاعات-۱۳۹۶۰۶۱۹

نظام‌نامه جوایز ملی انجمن-۱۳۹۶

نظام‌نامه شاخه‌های استانی انجمن-۱۳۹۶۰۸۱۹

روش اجرایی مدیریت مدارک و مستندات-۱۳۹۷۰۵۰۱

  • به استناد دویست و شصت و دومین مصوبه شورای انقلاب فرهنگی و آیین نامه اجرایی آن، انجمن کتابداری و و اطلاع رسانی ایران تشکیل گردید.

متن کامل اساسنامه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در ادامه مطلب قابل دریافت است. با توجه به اینکه برنامه استراتژیک هر مجموعه نشان دهنده اهداف بلند مدت، ماموریت ها و چشم انداز آن مجموعه می‌باشد، برای آگاهی علاقه‌مندان به ماموریت‌ها و اهداف انجمن متن کامل برنامه استراتژیک انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در ادامه قابل دریافت است.

 

پیوست‌ها:

 

اساسنامه انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران- ۱۳۹۳

برنامه استراتژیک انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران- ۱۳۹۳

پروانه فعالیت انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

آگهی ثبت تغییرات روزنامه رسمی

جدول تغییرات اساسنامه

اساسنامه انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران- ۱۳۹۵

  • به استناد دویست و شصت و دومین مصوبه شورای انقلاب فرهنگی و آیین نامه اجرایی آن، انجمن کتابداری و و اطلاع رسانی ایران تشکیل گردید.

متن کامل اساسنامه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در ادامه مطلب قابل دریافت است. با توجه به اینکه برنامه استراتژیک هر مجموعه نشان دهنده اهداف بلند مدت، ماموریت ها و چشم انداز آن مجموعه می‌باشد، برای آگاهی علاقه‌مندان به ماموریت‌ها و اهداف انجمن متن کامل برنامه استراتژیک انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در ادامه قابل دریافت است.

 

پیوست‌ها:

 

اساسنامه انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران- ۱۳۹۳

برنامه استراتژیک انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران- ۱۳۹۳

پروانه فعالیت انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

آگهی ثبت تغییرات روزنامه رسمی

جدول تغییرات اساسنامه

اساسنامه انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران- ۱۳۹۵

آخرین اخبار