گزارش کارگاه مجازی با عنوان “کاربرد آمار در علم اطلاعات و دانش شناسی با استفاده از نرم افزار SPSS “

کارگاه “کاربرد آمار در علم اطلاعات و دانش شناسی با استفاده از نرم‌افزار SPSS  با تدریس جناب آقای دکتر محسن نوکاریزی، استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد در روز پنجشنبه  مورخ 25 دی ماه 1399  در دونوبت صبح و عصر از ساعت 8 الی 11 صبح و 16 الی 17 عصر برگزار شد.

 انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران، کارگاه “کاربرد آمار در علم اطلاعات و دانش شناسی با استفاده از نرم‌افزار SPSS” را با تدریس جناب آقای دکتر محسن نوکاریزی، استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد در روز پنج شنبه  مورخ 25 دی ماه 1399 در دو نوبت صبح و عصر از ساعت 8 الی 11 و بعد ظهر 16 الی 17 برگزار کرد. این کارگاه در 15 ساعت برنامه‌ریزی شده است و ادامه آن در روز جمعه 3 بهمن و پنجشنبه 9 بهمن صبح و عصر برگزار خواهد شد.

ابتدا ایشان در بخش اول کارگاه به مفاهیم آماری از قبیل آمار توصیفی (شاخص‌های مرکزی میانه، میانگین و…)، شاخص‌های پراکندگی (دامنه تغییرات، واریانس، انحراف معیار و…)، آمار استنباطی (آزمون‌های آماری، برآورد فاصله اطمینان)، نمونه‌گیری، فرضیه‌های آماری، انواع متغیرهای کیفی (اسمی، ترتیبی) و کمی (فاصله‌ای، نسبی)، توزیع نرمال، مراحل فرض آزمایی، با نمونه‌ها و مثال‌هایی از علم اطلاعات و دانش شناسی را پرداختند. سپس در بخش دوم به آموزش نرم افزار آماری SPSS  در محیط سامانه آموزشی پرداختند و به آموزش نحوه ورود اطلاعات (داده ها)، متغیرها، کامپیوت کردن و بخش آمار توصیفی نرم‌افزار(میانگین، میانه، انحراف معیار و واریانس و…)، چولگی، کجی و کشیدگی، نرمال سازی داده‌ها و آزمون‌های پارامتریک و ناپارامتریک و تفاوت بین آن‌ها مطرح شد و آزمون‌های پارامتریک شروع شد و  آزمون t مستقل  با مثال و نمونه در علم اطلاعات و دانش شناسی تدریس شد. نکات بسیار مهم و کلیدی در کاربرد علم آمار در علم اطلاعات و دانش شناسی مطرح شد و در خلال تدریس شرکت کنندگان پرسش هایی را مطرح کردند و استاد کارگاه پاسخ دادند و کارگاه در عصر پنج شنبه 25 دی ماه ساعت 19 به پایان رسید.

آخرین اخبار