بایگانی مرادی، نورالله

در نقشه جامع علمي هیچ صحبتی از کتاب و کتابخانه و کتابداری نشده است

به گزارش لیزنا، نشست «جایگاه کتابداری و اطلاع رسانی در نقشه جامع علمی کشور»، روز دوشنبه مورخ 28 آذر ماه 1390 ساعت 10:15 دقیقه در سالن 80 نفره کتابخانه ملی ایران با بخش سرود ملی ایران و قرائت آیاتی چند از قرآن کریم رسمیت یافت.

ادامه مطلب