صورت‌جلسات

[accordion]
[acc_item title=”هئیت‌مدیره”] [list type=”arrow” color=”#6B82A2″]

دروه نخست:

دروه دوم:

دروه سوم:

دروه چهارم:

دروه پنجم:

دروه ششم:

[/acc_item]

[acc_item title=”کمیته روابط‌ عمومی”] [list type=”arrow” color=”#6B82A2″]

دروه پنجم:
[list_item]سومین نشست، دوره پنجم[/list_item]
[list_item]ششمین نشست، دوره پنجم[/list_item]

[/list] [/acc_item]

[acc_item title=”کمیته آموزش”] [list type=”arrow” color=”#6B82A2″]

دروه پنجم:
[list_item]اولین نشست، دوره پنجم[/list_item]

[list_item]دوم نشست، دوره پنجم[/list_item]

[list_item]سوم نشست، دوره پنجم[/list_item]

[list_item]چهارم نشست، دوره پنجم[/list_item]

[list_item]پنجم نشست، دوره پنجم[/list_item]

[list_item]ششم نشست، دوره پنجم[/list_item]

[list_item]هفتم نشست، دوره پنجم[/list_item]

[list_item]هشتم نشست، دوره پنجم[/list_item]

[/list] [/acc_item]

[/accordion]

آخرین اخبار