گزارش کارگاه “چگونه آینده علم اطلاعات و دانش شناسی را ترسیم کنیم؟”

کارگاه چگونه آینده علم اطلاعات و دانش شناسی را ترسیم کنیم توسط انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران با همکاری اتحادیه انجمن های علم اطلاعات و دانش شناسی (ادکا)  در تاریخ 3 مهر ساعت 15 الی 17 در سیستم آموزش مجازی انجمن برگزار شد.

در ابتدا مدرس کارگاه جناب آقای دکتر رضا ملکی با بیان سوالی به بررسی آینده و چگونگی ترسیم آن پرداخت.

از مطالب مهمی که در این کارگاه مطرح شد سیری در تاریخ رشته کتابداری و نیز تا به اکنون انجام گرفت و نحوه تلاش افرادی که در این رشته بسیار تاثیرگذار بوده اند پرداخته شد .

هر رشته علمی به منزله یک سیستم باز برای تضمین بقا و پویایی نیازمند است و رشته علم اطلاعات نیز دارای یک نقشه راه و سیاست مدون خود نیست بلکه در اصل نظام عالی است که این راه را برای هر رشته فراهم می کند .

ضرورت و اهمیت ترسیم و ساخت آینده :

1.سرعت تغییر و پویایی محیطی

2.افزایش عدم قطعیت محیطی

3.افزایش ابهام و پیچیدگی در محیط

4.افزایش تعاملات و ارتباطات جهانی

5. افزایش تاثیرگذاری قضیه های محیطی

که مدرس با بیان مثال نرخ مطالعه از سال ها تا به اکنون با توجه به تغییر شرایط و مختصات محیطی  به ضرورت این اصول پرداخت.

عوامل بیرونی که در رشته تاثیر می گذارند عبارت است از:

1.بازارکار

2.فناوری اطلاعات

3.جامعه و کاربران اطلاعات

4.نظام آموزش عالی کشور

این عواملی که در طی کارگاه بیان شد مهم ترین عواملی هستند که حتی در سرنوشت ما هم که با این رشته در تعامل هستیم تاثیرگذار است.

در نهایت با پیشرفت علم و نظام عالی آن این رشته با چالش هایی رو به رو خواهد بود که بعضی از آن ها می توانند در راستای هدفی مثبت روند یا در جهت منفی رشته را از هدف خود دور سازد در نتیجه نیازمند دقت و توجه دارد.

سوال دومی که در کارگاه مطرح شد این است که چگونه می توان رشته را ترسیم کرد و ساخت ؟

مدرس کارگاه با بیان حکمرانی خوب در رشته به این سوال پاسخ مطلوبی دادند و نیز درباره چگونگی حکمرانی و نیز عوامل موثر در آن اشاره کردند .

ما برای ترسیم آینده رشته نیاز به آینده نگاری آن داریم :

هدف از این کار هنر کشف آینده و شکل بخشیدن به آن است.

عوامل آینده نگاری اعم از برنامه ریزی ،جهت گیری و هماهنگی می باشند که طی آن اهدافی چون کشف و تحلیل موضوعات نوپدید، بهره گیری ازدیدگاه ها و منابع اطلاعاتی گسترده، دیدن تصویر بزرگی از مشکل موجود را دنبال می کنند.

در پایان کارگاه مدرس زمانی را به پرسش و پاسخ به شرکت کنندگان اختصاص داد تا شرکت کنندگان بهره کافی و لازم را از کارگاه دریافت کنند .

آخرین اخبار