گزارش کارگاه “تحلیل محتوای کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA (تئوری)”

کارگاه مجازی با عنوان “تحلیل محتوای کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA (تئوری)” توسط انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در روز پنچشنبه مورخ 3 مهر ۱۳۹۹ از ساعت 10 الی 13 بعدازظهر برگزار شد. مدرس این کارگاه دکتر رضا رجبعلی بگلو عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) بود.
در این کارگاه که با حضور بیش از بیست و پنج نفر از اعضای هئیت عملی، دانشجویان و کتابداران برگزار شد، در این کارگاه آقای دکتر رجبعلی بگلو افزون بر بحث های نظری تحلیل محتوای کیفی با تأکید بر نرم افزار MAXQDA نکاتی آموزش داده شد. اجزای این کارگاه عبارت بودند از: ویژگی ها و مراحل تحلیل محتوای کیفی، انواع تحلیل محتوای کیفی، انواع کدگذاری ها، انواع رویکردهای تحلیل محتوای کیفی، انواع کدگذاری ها، شیوه های کدگذاری در نرم افزار MAXQDA و نحوه افزایش اعتبار داده های کیفی.

لازم به ذکر است که آموزش عملی تحلیل محتوای کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA در تاریخ 10 مهر 1399 صورت می پذیرد.

آخرین اخبار