گزارش چهارمین کارگاه از سری کارگاه های آینده پژوهی با عنوان”آینده نگاری علم و فناوری”

کارگاه آشنایی با روش آینده نگاری راهبردی توسط دکتر حامد کاشانی مدرس و پژوهشگر حوزه های هوافضا و آینده پژوهی در تاریخ سه شنبه 1399/7/8 از ساعت 14 تا 17 به همت انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و آینده نگری ایران بصورت مجازی برگزار گردید.
این کارگاه با مقدمه ای از شرایط محیط امروز و تفاوت های آن با اعصار گذشته آغاز گردید و متغیر هایی چون “سرعت و ابعاد تغییرات”،”عدم قطعیت”،”پیچیدگی” و “ابهام” بعنوان عناصر اصلی در شکل دهی به محیط امروز و عوامل موثر در ناکارآمدی روشهای سنتی برنامه ریزی معرفی شدند. در ادامه با معرفی مفاهیم کلیدی آینده پژوهی و مبانی تفکر آینده محور،محدودیت ها و تفاوت های اساسی در نوع تفکر در افق های زمانی مختلف مطرح شدند و تلاش شد تا الگویی کل نگر و یکپارچه برای تفکر و برنامه ریزی در همه افق های زمانی تشریح گردد. همچنین با توجه به اهمیت علم و فناوری بخصوص در سطح آینده نگاری ملی، تعاریف مختلف و ویژگی های آن در چند مورد از آینده نگاری های صورت گرفته در کشورهای جهان معرفی شده و مصادیق هر یک از ویژگی ها مورد ارزیابی و بررسی بیشتر قرار گرفت. اشاره به روش شناسی های متدوال و مورد اشاره در پروژه های آینده نگاری علم و فناوری و نیز پروژه ملی اینده نگاری علم و فناوری در کشور هم بخش های دیگر این کارگاه آموزشی بودند که در آن انواع آینده نگاری های کمی و کیفی و روشهای داده محور و خبره محور مورد استفاده در آنها، معرفی شدند.
از طرف دیگر با توجه به لزوم رعایت ماهیت کارگاهی جلسه ،مبانی و متغیر های اصلی مورد استفاده در آینده نگاری با ذکر مثال و گام های متوالی مبتنی بر مدل فرآیندی آقای دکتر بیشاپ معرفی شد و در هر مرحله از ان ضمن ارائه مثالهای نزدیک و ملموس ،از شرکت کنندگان نیز مشارکت و تعامل دوسویه درخواست گردید. این مرحله شامل بخش های مختلفی منجمله تعیین قلمرو،شناسایی وضعیت موجود ،شناسایی آینده های مورد انتظار و جایگزین، عوامل کلیدی تغییر و شناسایی و تحلیل عدم قطعیت های کلیدی و پیامدها و اثرات هر یک از آنها بود. در آخر با توجه به معرفی نسبتا جامع آینده نگاری علم و فناوری بعنوان ابزاری برای برنامه ریزی و همسویی همه ذینفعان یک جامعه در عصر حاضر،مزایا و نقاط کلیدی و عوامل موفقیت در پیاده سازی آن مورد اشاره و تاکید مجدد قرار گرفت.

آخرین اخبار