گزارش سومین کارگاه از سری کارگاه های آینده پژوهی با عنوان “روش دلفی”

سومین کارگاه از سری کارگاه های آینده پژوهی با عنوان “روش دلفی” با تدریس جناب آقای دکتر امیرهوشنگ حیدری در روز دوشنبه مورخ ۷ مهر ۱۳۹۹ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ برگزار شد.
انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران با همکاری انجمن آینده نگاری ایران مجموعه کارگاه های آینده پژوهی را از شنبه ۵ مهر ماه ۱۳۹۹ تاپنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ به مدت ۶ روز از ساعت ۱۴ الی ۱۷ برگزار کرد. سومین کارگاه از سری کارگاه های آینده پژوهی با عنوان “روش دلفی” با تدریس جناب آقای دکتر امیرهوشنگ حیدری، مدیرگروه آینده پژوهی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در روز دوشنبه مورخ ۷ مهر ۱۳۹۹ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ برگزار شد.
در ابتدا دکتر حیدری مطالبی در خصوص آینده پژوهی عنوان کردند اهداف این دانش رو تبیین نمودند. سپس اصول و مبانی آینده پژوهی و آموزه های آن و به طور خاص روش دلفی به عنوان روش کیفی و مطرح در این حوزه را توضیح دادند و در نهایت یک نمونه عملی را با شرکت کنندگان در کارگاه با روش دلفی انجام دادند.
در نهایت شرکت کنندگان کارگاه پرسش هایی را مطرح کردند و مدرس کارگاه به آنها پاسخ دادند و کارگاه با ۲۳ شرکت کننده ساعت ۱۷ به پایان رسید.

آخرین اخبار