گزارش سومین جلسه مشترک کمیته‌های انجمن

دستور جلسه:

    تصمیم گیری در زمینه برنامه زمستان در موضوع برنامه ریزی استراتژیک در کتابخانه ها

    تصمیم گیری در زمینه موضوع و نحوه انجام پژوهش ملی

    ارائه گزارش خانم درخوش و همکاران در زمینه پایگاه اطلاعاتی گروههای آموزشی، اعضای هیئت علمی

    ارائه گزارش آقای حبیبی در مورد دستنامه ارزیابی پایان نامه ها

******************************************************************

صورت جلسه:

    پیرو برنامه زمستان، پیشنهاد شد قبل از برگزاری سخنرانی، پاورپوینت توسط سخنرانان ارسال گردد تا با زمان هماهنگ شود.

    چکیده ای از سخنرانی ها در سایت انجمن قرار گیرد.

    در ارتباط با برنامه زمستان پیشنهاد شد از سازمان ها یا افرادی به عنوان میهمان ویژه دعوت شوند. فرامرز مسعودی برای نشست تخصصی پیشنهاد شد. همچنین پیشنهاد شد برای نشست تخصصی تنها از ۴ یا ۵ نفر دعوت شود.

    پیشنهاد شد کارگاه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک تداوم داشته و در سازمان ها نیز توسط کمیته آموزش انجمن برگزار گردد.

    در کارگاه آموزشی حتما از یک کتابدار دعوت شود و کارگاه بصورت عملی برگزار شود و از افراد خواسته شود که در همان کارگاه برنامه استراتژیک کتابخانه خود را تدوین نمایند. از آقای عمرانی، آقای حبیبی و خانم دکتر پریرخ به عنوان کتابدار متخصص در این حوزه پیشنهاد شدند.

    در مورد پژوهش ملی، عناصر مطرح در بررسی سرانه مطالعه (تعریف مطالعه و شاخص های آن) و بررسی میزان سرانه مطالعه در کشور به عنوان موضوع نهایی پیشنهاد شد. قرار شدموضوع برای اساتید و متخصصان فرستاده شود و نظرات آنان گرفته شود، سپس پروپوزال آن تهیه گردد. در جلسه آینده درباره نحوه اجرای پژوهش بحث خواهد شد.

    مقرر شد دکتر مطلبی افرادی که در زمینه سرانه مطالعه تحقیقاتی داشتند معرفی نمایند تا با آنها قرار جلسه ای گذاشته شود.

    خانم درخوش گزارشی از پایگاه اطلاعاتی گروه های آموزشی و اعضای هیات علمی ارائه نمودند. بر روی فیلدهای پایگاه بحث صورت گرفت و قرار شد خانم درخوش فایل را برای اعضا بفرستند تا نظرات خود را دقیق تر مطرح نمایند

    آقای حبیبی در مورد دستنامه ارزیابی پایان نامه ها گزارشی ارائه نمودند. پیشنهاد شد امتیازات با توجه به روش پژوهش داده شود و کلان تر معیارها دیده شود.

آخرین اخبار