گزارش دومین جلسه مشترک کمیته‌های انجمن

*********************************************************************

دستور جلسه:

– ارائه گزارش دکتر علیپور حافظی در باره موضوع و برنامه های فصلی انجمن

– ارائه گزارش دکتر علیپور حافظی و مهندس جلالی منش در مورد موضوع، محورها و نحوه اجرای کنفرانس سالانه انجمن

– بحث و تصمیم گیری در زمینه موضوع پژوهش ملی توسط کمیته پژوهش انجمن

– ارائه گزارش خانم درخوش در مورد پیشرفت طرح تولید پایگاههای اطلاعاتی

– ارائه گزارش آقای حبیبی در مورد پیشرفت طرح ارزیابی پایان نامه ها

 

******************************************************************

صورت جلسه:

– پیرو بحث های صورت گرفته در مورد نحوه برگزاری همایش ماهانه و کارگاه آموزشی انجمن بصورت فصلی، در فصل زمستان موضوع برنامه ریزی استراتژیک در کتابخانه ها در نظر گرفته شد. بخش سخنرانی به موضوع برنامه­ریزی استراتژیک در کتابخانه­ها اختصاص یافت. محورهای سخنرانی به معرفی محیط های کتابخانه ای و الزامات و نیازمندی آن، نقش برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت اثربخش سازمان ها و برنامه ریزی استراتژیک در کتابخانه ها اختصاص یافت. در بخش نشست تخصصی موضوع برنامه ریزی استراتژیک در کتابخانه های دانشگاهی و تخصصی ایران: ضرورت ها، موانع و چالش ها مشخص شد. در بخش کارگاه موضوع برنامه ریزی استراتژیک در کتابخانه ها پیشنهاد شد. محصول این فعالیت گزارش و درج آن در خبرنامه انجمن و کتاب کلیات، تهیه دستنامه برنامه ریزی استراتژیک خواهد بود.

 

– مهندس جلالی منش گزارشی را در مورد موضوع و محورهای کنفرانس سالانه انجمن ارائه نمودند که فایل آن برای بررسی های بعدی برای اعضا شرکت کننده در جلسه ارسال خواهد شد. عنوان مشخص شده برای کنفرانس مذکور هر کتابخانه، یک رصدخانه تعیین شد. همچنین مشخص شد که کنفرانس مذکور به صورت سفارش ارائه مقاله و فراخوان به اجرا درخواهد آمد.

 

– مقرر شد اعضا در مورد موضوعات مطرح شده در مورد انجام یک پژوهش ملی توسط کمیته پژوهش انجمن بررسی و مطالعه و نظرات خود را برای جلسه اینده اعلام نمایند. موضوعات پیشنهادی: بررسی میزان نقش کتابخانه ها در سرانه مطالعه جامعه، بررسی میزان مطالعه سرانه در کشور، مطالعه وضعیت کتابخانه ها در کشور تعیین شدند.

 

– خانم درخوش در مورد ملزومات و مواردی که باید در تولید پایگاه های اطلاعاتی گروه های کتابداری و اعضا هیات علمی مورد توجه قرار گیرد گزارشی ارائه نمودند. مقرر شد کمیته ای برای انجام این کار تشکیل گردد. البته برای تولید این نوع از پایگاه های اطلاعاتی توجه به امکانات وب سایت جدید انجمن ضروری است و مورد تاکید قرار گرفت. دکتر علیپور لزوم ایجاد چنین پایگاه هایی را مرجع بودن انجمن در جامعه کتابداری دانست و اظهار داشت که انجمن باید تحت هر شرایطی اقدام به تولید، روزآمدسازی و اشاعه پایگاه­های اطلاعاتی مذکور نماید.

آخرین اخبار