آثار منتشر شده

نشست‌های هم‌اندیشی و مقاله‌های نخستین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات ایران

به کوشش: ابراهیم افشار زنجانی، ابراهیم عمرانی، فرامرز مسعودی

ویراست اول، آبان 1394

کتابشناسی علم سنجی

تدوین: حمیدرضا جمالی مهموئی

(با همکاری کمیته پژوهش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی)

 ویراست پنجم، آبان 1393

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی کتابخانه‌های دیجیتالی

زیرنظر: دکتر مهدی علیپور حافظی 

(با همکاری پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران)

 ویراست اول، بهمن 1392

مجموعه مقالات همایش ملی هرکتابخانه یک رصدخانه

زیرنظر:دکتر مهدی علیپور حافظی، حمیدرضا جمالی مهموئی

ویراست اول، بهمن 1391

مجموعه مقالات همایش‌های انجمن کتابداری و اطلا‌ع‌رسانی; جلد اول (1379-1381)

به کوشش: دکتر محسن حاجی‌زین‌العابدینی 

 ویراست اول، 1384

مجموعه مقالات همایش‌های انجمن کتابداری و اطلا‌ع‌رسانی; جلد دوم (1382)

به کوشش: دکتر محسن حاجی‌زین‌العابدینی 

 ویراست اول، 1384

مجموعه مقالات همایش‌های انجمن کتابداری و اطلا‌ع‌رسانی; جلد سوم (1385-1383)

به کوشش: دکتر محسن حاجی‌زین‌العابدینی 

 ویراست اول، 1384

مجموعه مقالات همایش‌ سازمان‌دهی اطلاعات رویکردها و راهکارهای نوین

به کوشش: دکتر محسن حاجی‌زین‌العابدینی، داریوش علیمحمدی 

 ویراست اول، 1389

آخرین اخبار