نه دانشگاه لوح اهتمام به تعالي دريافت كردند

 بنا بر اين گزارش در همايش تقدير از دانشگا‌ه‌هاي شركت‌كننده در فرآيند ارزيابي انجمن، پس از خوش آمدگويي دكتر رضايي، نوش‌آفرين انصاري، دكتر فتاحي، دكتر عليپور، عمراني و مسعودي هر يك در سخنراني‌هاي خود جنبه‌هاي گوناگون موضوع كيفيت، مدل‌هاي تعالي و ارزيابي آموزش كتابداري و اطلاع‌رساني را مورد بررسي قرار دادند.

همچنين در اين همايش دكتر فرج‌پهلو از تجربه‌هاي ارزيابي كيفيت در دانشگاه شهيد چمران اهواز سخن گفتند و دكتر فهيمه باب‌الحوائجي مدير واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي از تفاوت شاخص‌ها در دانشگاه آزاد اسلامي با ساير دانشگاه‌ها سخن گفتند و تاكيد كردند شاخص‌ها بايد به گونه‌اي تعريف و تدوين شوند كه اين تفاوت‌ها نتواند در اصل گرايش‌هاي كيفي گروه‌هاي آموزشي خلل وارد كند. پس از آن دكتر مريم شكفته رئيس گروه كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي با اشاره به عنوان مدل ارزيابي تعالي آموزش انجمن گفتند اگر آن طور كه در جلسه 13 آذر و اين همايش مطرح شد قرار است اين مدل فراگير بوده و همه گروه‌هاي آموزشي تابعه وزارت علوم، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آزاد اسلامي، شاهد و پيام نور را پوشش دهد، نمي‌توان صرفاً از عنوان علم اطلاعات و دانش‌شناسي استفاده كرد. وي همچنين پيشنهاد كرد در انجمن علمي كتابداري و اطلاع‌رساني شاخه كتابداري پزشكي نيز فعاليت داشته باشد.

 

آخرین اخبار