نظرسنجي انجمن از اعضا درباره عملكرد سال 1397

 به همين منظور فرم زير طراحي و از اعضا و ذينفعان درخواست شده است نظرهاي خود را براي بهبود و پيشرفت كار انجمن با تكميل فرم و ارسال آن به نشاني پست الكترونيكي ilisaoffice@gmail.com اعلام نمايند.

YYYYYYY_YYYYY_YYYY_YY_YYYYY_YY_YYY_1397.docx

آخرین اخبار