نظرسنجی انجمن از اعضا درباره عملکرد سال ۱۳۹۷

 به همین منظور فرم زیر طراحی و از اعضا و ذینفعان درخواست شده است نظرهای خود را برای بهبود و پیشرفت کار انجمن با تکمیل فرم و ارسال آن به نشانی پست الکترونیکی ilisaoffice@gmail.com اعلام نمایند.

YYYYYYY_YYYYY_YYYY_YY_YYYYY_YY_YYY_1397.docx

آخرین اخبار