بایگانی خرداد ۱, ۱۳۹۸

نظرسنجی انجمن از اعضا درباره عملکرد سال ۱۳۹۷

 بر اساس روال انجمن در سال های گذشته، کمیته برنامه ریزی و ارزیابی انجمن، سنجش میزان رضایت اعضا و ذینفعان انجمن و دریافت پیشنهادها و نقدهای آنها نسبت به عملکرد انجمن در سال ۱۳۹۷ را در دستور کار خود قرار داده است.

ادامه مطلب