سومین نشست اعضای کمیته نشست افتتاحیه برگزار شد

 در این جلسه در خصوص موارد زیر بحث و بررسی و تصمیم گیری شد:
۱. قرارشد در نشست افتتاحیه، دکتر فرج پهلو؛ دبیر این نشست، و ۴ نفر از کارشناسان و متخصصین حوزه مدارک مکتوب و دیجیتال اعضای پنل را تشکیل دهند.
۲. همچنین مقرر شد ۴ نفر اعضای پنل مورد اشاره در بند ۱ پس از تماس با آقایان مهندس انبار لوئی، دکتر مرادی، دکتر احد قراملکی، دکتر رسول جلیلی دکتر خسروی و نیز خانم‌ها دکتر سوسن اصیلی، دکتر فریبا افکاری، مهندس فریبا فرزام و دکتر خوارزمی انتخاب شوند.
۳. قرار شد متن چارتر یونسکو برای حفاظت میراث دیجیتال ترجمه شود و همراه با دستورالعمل کشورهای دیگر به منظور فراهم کردن زمینه برای دایر کردن نهادی برای حفظ میراث مکتوب و دیجیتال کشور مورد استفاده قرار گیرد.

آخرین اخبار