جشنواره كتاب هاي برگزيده و برتر كتابداري و اطلاع رساني و علوم آرشيوي

بدين منظور ، از كليه مولفان و مصنفان كه مايل به شركت در اين جشنواره هستند دعوت مي شود كه آثار خود به دبيرخانه جشنواره واقع در تهران ، اتوبان حقاني ، بعد از ايستگاه مترو حقاني ، بلوار كتابخانه ملي ، سازمان اسناد و كتابخانه ملي طبقه مثبت يك ، دبيرخانه جشنواره (سركار خانم تركاشوند – داخلي 3282 – اتاق 44) يا نسخه الكتريكي كتاب را به آدرس education@nlai.ir ارسال فرمايند . آثار برگزيده در هفته پژوهش مورد تشويق قرار خواهند گرفت .

آخرین اخبار