اولين كنفرانس ملي مديريت منابع اطلاعاتي وب

 

با توجه به نكات فوق سازمان اسناد و كتابخانة ملّي جمهوري اسلامي ايران با همکاری پژوهشگاه علوم و فنّاوري اطلاعات ايران و انجمن كتابداري و اطلاع‌رساني درصددند با پشتیبانی مراكز علمي، آموزشي، پژوهشي و فنّاورانه و نيز سازمانها و شركتهاي مرتبط، نخستين كنفرانس ملّي مديريت منابع اطلاعاتي وب را در بهمن ماه سال 1391 برگزار كنند.

هدف اصلي اين كنفرانس تبادل آرا و نظريات علمي پژوهشگران اين عرصه در جهت ايجاد هم‌افزايي ملّي براي مديريت بهينة اطلاعات وب و به ويژه رسيدن به چارچوبي مناسب براي ايجاد آرشيو ملّي وب در كشور است.

 

مهمترين موضوعهاي كنفرانس به شرح زير است:

الف- شناسايي منابع اطلاعاتي در وب

ب- گردآوري، پالايش و ذخيره‌سازي منابع اطلاعاتي وب

ج- سازماندهي منابع اطلاعاتي وب

د- دسترسي پايدار به منابع اطلاعاتي وب

اين موضوعها از وجوه مختلف زير مورد بررسي قرار مي‌گيرد:

— مسائل فنّاورانه شامل:

–         الگوريتمهاي جويش اطلاعات

–         ايجاد و مديريت آرشيو اطلاعات وب

–         فنّاوري ذخيره‌سازي، بازيابي و نمايش اطلاعات در وب

–         روشهاي مختلف ساختاركاوي، پيوندكاوي، محتواكاوي در وب

–         وب معنايي

–         داده‌كاوي و تحليل اطلاعات در وب و آرشيو وب

–         الگوريتمهاي امن بازيابي و ذخيرة اطلاعات

–         روشهاي تشابه‌سنجي اطلاعات در وب (متن، صوت، تصوير، ويديو)

–         مراكز دادة وب و آرشيوسازي اطلاعات

–         امنيت داده و شبكه در وب

–         مسائل هستان‌نگاري و اصطلاح‌شناسي در وب

–         استانداردهاي فني در ذخيره‌سازي و بازيابي اطلاعات وب

–         استانداردهاي مديريت اطلاعات در آرشيو

— مسائل حقوقي و مديريتي شامل:

–         تقسيم كار و نگاشت نهادي در مديريت منابع اطلاعاتي وب

–         نظام‌ها و سياست مديريت اطلاعات در وب

–         نظام ملّي مديريت آرشيو وب در ايران

–         مقررات حاكم بر توليد و اشاعة اطلاعات بر وب

–         پروتكلهاي حقوقي ذخيره‌سازي و اشاعة اطلاعات در وب

–         آرشيو ملّي وب و واسپاري منابع اطلاعاتي وب

–         حق مالكيت فكري در وب

— مسائل اجتماعي و فرهنگي شامل:

–         مخاطبان منابع اطلاعاتي وب

–         نمودها و رسانه‌هاي مختلف اطلاعاتي در وب

–         رفتارشناسي مخاطبان در شبكة وب

–         آثار فرهنگي رسانه‌‌ها و چندرسانه‌ايهاي وبي

–         وب شخصي و وب عمومي

–         شبكه هاي اجتماعي

–         كاربردهاي آرشيو وب در پژوهش

— مسائل اقتصادي و مالي شامل:

–         روشهاي بهينه‌سازي اقتصادي گردآوري و ذخيره‌سازي منابع اطلاعاتي وب

–         سازوكار مناسب مالي براي مديريت منابع اطلاعاتي وب

–         ديدگاههاي اقتصادي در آرشيو ملّي وب

 

— تجارب جهاني شامل:

–         تجربه‌هاي بين‌المللي در ذخيره‌سازي و بازيابي اطلاعات وب

–         نهادهاي ملي و بين‌المللي متولّي ذخيره‌سازي و بازيابي اطلاعات وب

–         وب شخصي، وب ملّي و وب بين‌المللي

–         تجربه‌هاي موفق در آرشيوسازي ملّي وب در جهان

— مسائل بومي شامل:

–         پيچيدگي زبان و خط فارسي در وب

–         مسائل فنّاورانة ذخيره‌سازي و بازيابي اطلاعات فارسي در وب

–         مقررات حقوقي و مالكيت فكري اطلاعات وب در ايران

–         مسائل پالايش و امنيت اطلاعات وبي در ايران

–         سازوكار مديريتي مناسب براي مديريت منابع اطلاعاتي وب در ايران

–         رسانه‌هاي وبي و فرهنگ اسلامي- ايراني

–         چالشهاي فرهنگي در استفاده از منابع اطلاعاتي وب در ايران

–         كتابخانه‌ها و آرشيو اطلاعات وب

–         كتابخانة ملّي و آرشيو ملّي وب

–         توانمنديهاي نهادهاي ايراني در مديريت منابع اطلاعاتي وب

–         پژوهش و آموزش در حوزة مديريت منابع اطلاعاتي وب در ايران

— تاريخهاي ويژه

ارسال مقالة كامل                                 تا تاريخ                    دوشنبه                   1/8/1391

بررسي و اعلام پذيرش مقالات                 تا تاريخ                    دوشنبه                 27/9/1391

دريافت نسخة نهايي مقالات                    تا تاريخ                    دوشنبه                11/10/1391

نامنويسي                                            تا تاريخ                    دوشنبه                11/10/1391

برگزاری                                                                                                             بهمن 1391

— شرايط مقالات

1-     مقالات بايد مستخرج از فعاليت اصيل پژوهشي در يكي از زمينه‌هاي كنفرانس و دربرگيرندة نتايج تحقيقاتي نگارندگان باشد.

2-     پذيرش مقالات براساس نتايج داوري آنها صورت مي‌پذيرد.

3-     مقالات پذيرفته شدة نهايي در مقاله‌نامه كنفرانس (كاغذي و الكترونيكي) منتشر خواهد شد.

4-     چاپ مقالات پذيرفته شده منوط به نامنويسي و حضور دست‌كم يكي از نگارندگان آن در كنفرانس است.

— قالب ارسال مقاله

و يا از طريق رايانامة  cowirm2013@nlai.ir به دبيرخانة كنفرانس ارسال كنند.

 

— ويژگيهاي كنفرانس

1-     مقالات برگزيدة كنفرانس (پس از تكميل و تدقيق موضوع) در نشريات علمي- پژوهشي زير چاپ خواهند شد:

الف پژوهشنامة مديريت و پردازش اطلاعات

ب- نشرية فنّاوري اطلاعات

ج- سياست علم و فنّاوري

د- مطالعات كتابداري و علم اطلاعات

ه- مطالعات ملّيكتابداري و سازماندهي اطلاعات (فصلنامه کتاب)

 

2-     به مقاله‌هاي برتر كنفرانس، جوايز ارزشمندي اهدا مي‌شود.

— اطلاعات ارتباطي

نشاني دبيرخانه: تهران، بزرگراه شهيد حقاني (غرب به شرق)، بعد از ایستگاه مترو، بلوار کتابخانه ملی ایران، کتابخانه ملی ایران، دبيرخانة نخستين كنفرانس ملّي مديريت منابع اطلاعاتی وب، صندوق پستي3693/ 15875

شماره تلفن:  81623396- 81623320

دورنگار: 88644097

رايانامه: cowirm2013@nlai.ir

وبگاه:   http://conferences.nlai.ir/index.php/CoWIRM

 

 

آخرین اخبار