بایگانی ژوئن 26, 2012

اولين كنفرانس ملي مديريت منابع اطلاعاتي وب

گسترش روزافزون اطلاعات در شبكة اينترنت و سادگي بارگذاري انواع داده‌ها بر وب، جهان را با شكل جديدي از توليد، انتشار و مصرف اطلاعات مواجه كرده است. تغيير جايگاه آحاد جامعه از مصرف‌كنندة صرف اطلاعات به مولّد و ناشر اطلاعات و فارغ از سازوكارهاي مرسوم، سبب ساز روابطي جديد در عرصة ارتباطات اجتماعي و فرهنگ شده است. از سويی حجم داده‌ها و چرخة عمر اطلاعات موجود در وب موجب شده كه «حفظ»، «ذخيره‌سازي»، «امنيت»، «پالايش» و «اشاعة» آنها در زمرة مسائل پژوهشي مطرح در حوزه‌هاي علمي و نيز تحقيق و توسعة شركتها قرار گيرد و از ديگر سو حفظ و دسترسي پايدار به اطلاعات موجود در محيط وب، كه خود جزئي از ميراث فكري ملتها محسوب مي‌شود، دغدغة سازمانهاي متولي حفظ و اشاعة ميراث فكري ملّي، به ويژه كتابخانه‌هاي ملّي است.

ادامه مطلب