بایگانی تیر ۶, ۱۳۹۱

اولین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطلاعاتی وب

گسترش روزافزون اطلاعات در شبکه اینترنت و سادگی بارگذاری انواع داده‌ها بر وب، جهان را با شکل جدیدی از تولید، انتشار و مصرف اطلاعات مواجه کرده است. تغییر جایگاه آحاد جامعه از مصرف‌کننده صرف اطلاعات به مولّد و ناشر اطلاعات و فارغ از سازوکارهای مرسوم، سبب ساز روابطی جدید در عرصه ارتباطات اجتماعی و فرهنگ شده است. از سویی حجم داده‌ها و چرخه عمر اطلاعات موجود در وب موجب شده که «حفظ»، «ذخیره‌سازی»، «امنیت»، «پالایش» و «اشاعه» آنها در زمره مسائل پژوهشی مطرح در حوزه‌های علمی و نیز تحقیق و توسعه شرکتها قرار گیرد و از دیگر سو حفظ و دسترسی پایدار به اطلاعات موجود در محیط وب، که خود جزئی از میراث فکری ملتها محسوب می‌شود، دغدغه سازمانهای متولی حفظ و اشاعه میراث فکری ملّی، به ویژه کتابخانه‌های ملّی است.

ادامه مطلب