ارکان همایش ملی هرکتابخانه یک رصدخانه

 

کمیته علمی:

دبیرکمیته: دکتر حمید جمالی مهموئی

اسامی اعضای کمیته علمی:

دکتر سید رحمت اله فتاحی

سید ابراهیم عمرانی

دکتر سعید اسدی

دکتر مهدی علیپور حافظی

ددکتر محسن حاجی زین‌العابدینی

دکتر یزدان منصوریان

فرامرز مسعودی

مهندس عمار جلالی منش

دکتر ابراهیم افشار

دکتر فریبرز خسروی

 

کمیته اجرایی:

دبیران کمیته: دکتر امیررضا اصنافی

مریم اسدی (دانشجوی دکتری)

آخرین اخبار