ارائه خدمات مشاوره‌اي انجمن به معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

فرامرز مسعودي دبير كميته برنامه‌ريزي و ارزشيابي انجمن نيز در راستاي ارائه خدمات مشاوره‌اي انجمن به نهادها و سازمان‌هاي سياستگذار و تصميم‌گير، روز يكشنبه 17/9/1392 با حضور در دفتر تجاري‌سازي و همكاري‌هاي دانش و صنعت معاونت رياست جمهوري، به ايراد سخنراني در خصوص فرآيندهاي ارزيابي و داوري طرح‌ها و ارتقاء كيفيت خدمات سازماني پرداخت. در اين جلسه همچنين در باره ادامه هعمكاري‌ها گفتگو شد.

آخرین اخبار