ارائه خدمات مشاوره‌ای انجمن به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

فرامرز مسعودی دبیر کمیته برنامه‌ریزی و ارزشیابی انجمن نیز در راستای ارائه خدمات مشاوره‌ای انجمن به نهادها و سازمان‌های سیاستگذار و تصمیم‌گیر، روز یکشنبه ۱۷/۹/۱۳۹۲ با حضور در دفتر تجاری‌سازی و همکاری‌های دانش و صنعت معاونت ریاست جمهوری، به ایراد سخنرانی در خصوص فرآیندهای ارزیابی و داوری طرح‌ها و ارتقاء کیفیت خدمات سازمانی پرداخت. در این جلسه همچنین در باره ادامه هعمکاری‌ها گفتگو شد.

آخرین اخبار