آگهی مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی و انتخابات ششمین دوره هییات مدیره و بازرسان

دستور جلسه ۱- تفسیر اصلاح اساسنامه ۲- تغییر محل انجمن ۳-انتخاب اعضای هیات مدیره ۴-انتخاب بازرسین ۵-تصویب تراز و حساب سود و زیان سالانه

آخرین اخبار