آگهی مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی و انتخابات ششمین دوره هییات مدیره و بازرسان

دستور جلسه 1- تفسیر اصلاح اساسنامه 2- تغییر محل انجمن 3-انتخاب اعضای هیات مدیره 4-انتخاب بازرسین 5-تصویب تراز و حساب سود و زیان سالانه

آخرین اخبار