بایگانی اسفند ۲۹, ۱۳۹۴

آگهی مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی و انتخابات ششمین دوره هییات مدیره و بازرسان

بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده (ساعت ۹) و عادی (سالیانه ساعت ۱۲) مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۵ در آدرس: تهران بزرگراه حقانی- بعد از مترو حقانی- بلوار کتابخانه ملی- تالار همایش کتابخانه ملی. کدپستی ۱۴۱۲۱-۱۶۳۷۶ تلفن ۸۱۶۲۲۹۸۴ تشکیل میگردد، حضور یابند.

ادامه مطلب