بایگانی اطلاعات سبز

برنامه اطلاعات زيست محيطي (اطلاعات سبز) كليد خورد

پيرو برنامه ريزي اوليه كه در ارديبهشت سال جاري آغاز شد، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران جلسات متعددي با گروههاي فعال در حوزه زيست محيطي از يك سو و از سوي ديگر با كتابخانه هايي كه مي توانند در اين زمينه همكاري داشته باشند برگزار نمود.

ادامه مطلب