بایگانی اطلاعات سبز

برنامه اطلاعات زیست محیطی (اطلاعات سبز) کلید خورد

پیرو برنامه ریزی اولیه که در اردیبهشت سال جاری آغاز شد، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران جلسات متعددی با گروههای فعال در حوزه زیست محیطی از یک سو و از سوی دیگر با کتابخانه هایی که می توانند در این زمینه همکاری داشته باشند برگزار نمود.

ادامه مطلب