یازدهمین جلسه مشترک کمیته‌های انجمن‎

 دستور جلسه به شرح زیر می باشد:

ارائه گزارش مدیریت وب سایت انجمن
ارائه گزارش آقای عمرانی در مورد همکاری با انجمن محیط زیست در مورد موضوع کتابخانه سبز
بررسی مسائل مربوط به پژوهش ملی
ارائه گزارش ادکا از نشستها و کارگاههای نمایشگاه کتاب

لازم به ذکر است حضور برای همگان آزاد است.

 

آخرین اخبار