گزارش هشتمین جلسه مشترک کمیته‌های انجمن

 دستور جلسه:

بررسی وضعیت همایشهای انجمن و مجمع عمومی

ارائه گزارش پیشرفت کار همایش ملی سال 1391

 بررسی برنامه های فصلی بهار و تابستان

ارائه گزارش پیشرفت کار کارگروه پژوهش ملی توسط آقای مسعودی

ارائه گزارش پیشرفت کار کارگروه پایگاه اطلاعاتی اعضای هیئت علمی و گروههای آموزشی

 

آدرس: خیابان انقلاب، نبش خیابان فلسطین، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

 

صورت جلسه به فایل پیوست می باشد.

آخرین اخبار