گزارش دومین نشست کمیته تخصصی حفظ میراث مکتوب/ میراث دیجیتال

 

در این نشست دکتر فرج پهلو، آقای عمرانی و دکتر بگلو حضور داشتند. مقرر شد، دکتر رضایی شریف آبادی به‌عنوان سخنران اولیه نشست باشند و انتخاب افراد اصلی از میان آقایان انبارلویی، تفرشی،‌ دکتر ملکی، قراملکی و خانم‌ها عبدالوند،‌ ساعی حسینی،‌ گیتی حیدری و سهرابی با مشورت کمیته راهبری کنگره انجام شود. در ادامه مقرر شد طول سخنرانی ها به این شرح باشد: 3 سخنرانی به مدت 25 دقیقه و برای جمع‌بندی نیز 5 دقیقه در نظر گرفته شد. همچنین 15 دقیقه برای پرسش و پاسخ اختصاص داده شد. در پایان جلسه در مورد کمیته میراث فرهگنی ایفلا بحث و بررسی شد و قرار شد آقای دکتر بگلو مسئولیت این کار را بر عهده بگیرند.

آخرین اخبار