گزارش برگزاري كارگاه آموزشي

 

در اين كارگاه 4 ساعته كه بيش از 80 نفر از دانشجويان و كتابداران در آن شركت داشتند مدرس كارگاه در ابتدا به افزايش حجم توليد اطلاعات اشاره داشته و تنوع در توليد اطلاعات، فقدان استانداردهاي كنترلي، فقدان ابزار استاندارد جستجو را از جمله عوامل لزوم استفاده از ابزارهاي جستجوي اطلاعات دانستند. ايشان ابزارهاي جستجوي اطلاعات را به : پايگاههاي اطلاعاتي، موتورهاي جستجو، ابرموتورهاي جستجو، راهنماهاي موضوعي و نرم افزارهاي جستجو تقسيم بنده نموده و به اجزاي سيستم هاي مديريت پايگاه اطلاعاتي پرداختند. در ادامه مدرس به فرآيند و عناصر اصلي و ترفندهاي جستجو اشاره كردند. معيارهاي ارزيابي نتايج جستجو، ابزارهاي جستجوي رايگان از جمله ساير مباحث مطرح شده در اين كارگاه بود. در پايان شركت كنندگان به طور عملي با چند پايگاه اطلاعاتي علمي در زمينه هاي مختلف آشنا و شيوه بازيابي اطلاعات در آن ها را فرا گرفتند.

آخرین اخبار