کمیته نظارت و ارزشیابی انجمن راه‌اندازی شد

 لازم به ذکر است که کمیته پژوهش انجمن مدتهاست روی معیارهای ارزشیابی برای سنجش عمکلکردهای مختلف کتابداری در ایران مشغول تحقیق بوده و برخی از این معیارها، به زودی از سوی این کمیته جهت تصویب به هیات مدیره ارسال تا در ارزشیابی ها مورد استفاده قرار داده شوند. علاوه بر کمیته های چهارگانه انجمن این دومین کمیته (پس از کمیته کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی ) است که در دوره چهارم انجمن اجرایی می شود. .

 مدیریت کمیته نظارت و ارزشیابی طی حکمی در همین جلسه بر عهده دکتر فریبرز خسروی گذاشته و مقرر شد که آئین نامه داخلی کمیته و اهداف و وظایف آن در جلسه آتی هیات مدیره مورد بررسی قرار داده شود

آخرین اخبار