کمیته مسابقه دانشجویان کارشناسی کنگره سوم آغاز بکار کرد
اعضای هیات برگزاری 9 برنده مسابقه کنگره دوم خواهند بود و از سوی انجمن جناب آقای کاظم حافضیان رضوی کتابدار پیشکسوت و عضو داوران کتاب سال جمهوری اسلامی ایران عضو کمیته بوده و دانشجویان کرامی را همراهی می کنند. 
این مسابقه خاص دانشجویان دوره های کارشناسی است و همه دانشجویان و استادان می توانند پیشنهادهای جدید خود را تا 10 مرداد ماه به یکی از اعضای کمیته ارسال کنند تا مورد بررسی قرار گیرد. 
 
تکیه انجمن بر کتابداران کتابخوان در همه این سالها به خوبی خود را نشان داده و شیوه برگزاری مسابقه انجمن با همه مسابقات کتابخوانی دانشجویی و دبیرستانی متفاوت است .تا اینجا و نتیجه اولین جلسه تاکید بر نکات زیربوده کهپس از بررسیهای بیشتر و گرفتن پیشنهادهای استادان و دانشجویان فراخوان مسابقه تا نیمه مرداد منتشر خواهد شد:
1) مسابقه فقط برای دانشجویان کارشناسی رشته‌هایعلم اطلاعات و دانش شناسی و کتابداری پزشکی است.
2) در مسابقه  انجمن هیچ کتابی برای مسابقه تعیین نمی شود که از آن یک کتاب سوال پرسیده شود و حفظ کردنهای کم اثر و کم فایده را ترویج کند. سوالهای مسابقه مانند سال گذشته از کتابهایی که شرکت کننده ها می گویند خوانده اند پرسیده خواهد شد.  
3) در این مسابقه به هیچوجه به کتابهای درسی پرداخته نخواهد شد و تاکید بر ادبیات،‌ رمان و کتابهایی است که به  آگاهیهای اجتماعی عمومی دانشجویان مدد می رسانند و یافتن کسانی است که عادت به مطالعه دارند. در مورد مطالعات دینی و علوم اسلامی هم کتابهای تخصصی مورد نظر نیست و باز هم تاکید بر رمانها و متون ادبی با محتوای دینی خواهد بود.  
4) برای امسال قصد این است که همه دانشگاههای کشور را دعوت کنیم و از همینجا هم این دعوت را آغاز می کنیم. 
5) صمیمیت در مسابقه بجای رقابت نیز از اهداف کمیته خواهد بود.  
 
کمیته از همه عزیزان می خواهد که خبر را در کانالهای دوستانه خود و گروههای رایانامه ای که عضو هستند منتشر کنند که همه دانشجویان کارشناسی از آن باخبر باشند. نشانیهای زیر برای پاسخ به سوالات شما در نظر رفته شده است که می توانید با آنها تماس بگیرید:
Maniabeikzadeh@gmail.com خانم فاطمه بیکزاده
N.zargar592@gmail.com خانم نگار زرگر
Sadeghi.n.lib@gmail.com نیلوفر صادقی
و همچنین در سایت انجمن می توانید پیامهای خود را برای ما بگذارید: congress.ilisa.ir 

 

آخرین اخبار