چهاردهمین جلسه مشترک کمیته‌های انجمن‎

 دستور جلسه به شرح زیر می باشد:

ارائه گزارش پیشرفت در مورد همایش ملی انجمن

ارائه گزارش و برنامه ریزی در مورد برنامه فصلی انجمن

ارائه گزارش در مورد پژوهش ملی

بررسی معیارهای ارزیابی انجمن ها

لازم به ذکر است حضور برای همگان آزاد است.

آخرین اخبار