پیام همدردی رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران برای زلزله اخیر ترکیه خطاب به رئیس انجمن کتابداری ترکیه

رییس انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران در نامه‌ای خطاب به رییس انجمن کتابداری ترکیه پیام همدردی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در ارتباط با وقوع زلزله اخیر در ترکیه  ابراز کرد. در بخشی از نامه دکتر رضایی شریف آبادی آمده است ”انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران درهمبستگی بی دریغ با انجمن کتابخانه های ترکیه ایستاده است.”. متن کامل نامه ارسالی رئیس هیات مدیره دوره هشتم انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی جهت اطلاع را در پیوست می توان مشاهده کرد.

آخرین اخبار