پیام انجمن مدرسان کتابداری در مورد فرمان اجرائی اخیر رئیس جمهور امریکا

 

با توجه به فرمان اجرائی اخیر رئیس جمهوری ایالات متحده در راستای منع ورود شهروندانی از کشورهایی با جمعیت اکثرا مسلمان به ایالات متحده، ‌انجمن مدرسان کتابداری و اطلاع‌رسانی (ALISE) یک بار دیگر بر حمایت قاطع و تزلزل ناپذیر خود از تنوع دیدگاهها و نگاه فراملی به آموزش، صرفنظر از تبار و کشور مبدا افراد و به نمایندگی از حرفه مندان کتابداری و اطلاع رسانی ایالات متحده تاکید می کنیم. ما جامعه ای جهانی از دانشجویان، متخصصان و حرفه مندان، مدرسان و دانشگاهیان هستیم که منافع جوامع را با دانش،‌تجربه و دیدگاهها و نظریه هایمان تامین می کنیم. ما پشتیبانی خود از همکاران خود در حوزه علوم کتابداری و اطلاعا رسانی در  همه کشورهایی که تحت تاثیر این فرمان قرار می ‌گیرند را یک بار دیگر تکرار می‌کنیمو بر حمایت قاطع و تزلزل ناپذیر خود از تنوع دیدگاهها و نگاه فراملی به آموزش، صرفنظر از تبار و کشور مبدا افراد و به نمایندگی از حرفه مندان کتابداری و اطلاع رسانی ایالات متحده تاکید می کنیم. ما جامعه ای جهانی از دانشجویان، متخصصان و حرفه مندان، مدرسان و دانشگاهیان هستیم که منافع جوامع را با دانش،‌ تجربه و دیدگاهها و نظریه هایمان تامین می‌کنیم. ما پشتیبانی خود از همکاران خود در حوزه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در  همه کشورهایی که تحت تاثیر این فرمان قرار می ‌گیرند را یک بار دیگر تکرار می‌کنیم.


[1] 
ALISE (American Library & Information Science Education) محل استقرار این انجمن ایالات متحده امریکا است. 

 

اصل پیام به شرح زیر است:

آخرین اخبار