همايش ملي هر کتابخانه یک رصدخانه

 نحوه ارسال مقالات: متن مقالات خود را در قالب (تمپلیت) همایش که بر روی سایت موجود است بنویسید و اصولی که در فایل ذکر شده را از نظر فرمت کردن مقاله و طول آن رعایت کنید. فایل مقاله را به ایمیل ارسال کنید.

  • شرایط مقالات: مقالات در حداکثر ۳۵۰۰ کلمه در رابطه با یکی از محورهای مذکور نوشته شوند.
  • قالب ارسال مقالات: فایل روی سایت همایش
  • مهلت ارسال مقالات: 15 آذر ماه 1391
  • بررسی و اعلام نتایج داوری مقالات: 30 آذرماه 1391
  • زمان برگزاری: سوم بهمن ماه 1391

آخرین مهلت ثبت نام: تا پايان روز 1 بهمن تمديد شد

بعد از این تاریخ هزینه ثبت نام 50 درصد افزایش خواهد یافت.

آخرین اخبار