هفدهمين دورهمي كتابدارانه در كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي ايران برگزار شد

هفدهمين دورهمي كتابدارانه در كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي ايران، در تاريخ 1 آبان ماه 1397 از ساعت 17 تا 19 برگزار شد.

آخرین اخبار