هفدهمین دورهمی کتابدارانه در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد

هفدهمین دورهمی کتابدارانه در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ برگزار شد.

آخرین اخبار