نشست مقدماتي تدوين استاندارد كتابخانه هاي تخصصي

نشست مقدماتي تدوين استاندارد كتابخانه هاي تخصصي در  9 ارديبهشت ماه 1397 برگزار شد. 

آخرین اخبار