نشست مقدماتی تدوین استاندارد کتابخانه های تخصصی

نشست مقدماتی تدوین استاندارد کتابخانه های تخصصی در  ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ برگزار شد. 

آخرین اخبار