نشست حرفه مندان و متخصصان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی ایران با رئیس کتابخانه ملی صربستان برگزار شد

نشست حرفه مندان و متخصصان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی ایران با رئیس کتابخانه ملی صربستان (لاسلو لاسکوویچ) در ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در کتابخانه ملی با همکاری انجمن کتابداری برگزار شد

آخرین اخبار