نشست حرفه مندان و متخصصان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسي ايران با رئيس كتابخانه ملي صربستان برگزار شد

نشست حرفه مندان و متخصصان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسي ايران با رئيس كتابخانه ملي صربستان (لاسلو لاسكوويچ) در 11 ارديبهشت ماه 1397 در كتابخانه ملي با همكاري انجمن كتابداري برگزار شد

آخرین اخبار