نشست حرفه مندان و متخصصان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی ایران با رئیس کتابخانه ملی مجارستان برگزار شد

نشست حرفه مندان و متخصصان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی ایران با رئیس کتابخانه ملی مجارستان (لازلو توسکه)- ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷- کتابخانه ملی با همکاری انجمن کتابداری برگزار شد

آخرین اخبار