نشست حرفه مندان و متخصصان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسي ايران با رئيس كتابخانه ملي مجارستان برگزار شد

نشست حرفه مندان و متخصصان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسي ايران با رئيس كتابخانه ملي مجارستان (لازلو توسكه)- 16 ارديبهشت 1397- كتابخانه ملي با همكاري انجمن كتابداري برگزار شد

آخرین اخبار