نشست حرفه مندان و متخصصان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی ایران با رئیس آرشیو سلطنتی عمان برگزار شد

نشست حرفه مندان و متخصصان حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی ایران با رئیس آرشیو سلطنتی عمان (حمد بن محمد الضویانی)- ۲۵ تیر ۱۳۹۷- کتابخانه ملی با همکاری انجمن کتابداری برگزار شد

آخرین اخبار