نخستین نشست حضوری کمیته تخصصی کتابخانه‌های دانشگاهی برگزار شد

 

این جلسه با حضور خانمها و آقایان: زمانی راد، زره ساز، رجبی، حافظیان، عمرانی، آبام، بگلو، افشار، حیدری، سید علوی، و بهارلو برگزار شد.

هر یک از بزرگواران دیدگاه خود در رابطه با 5 محور بحث شده در گروه تلگرامی مطرح کردند و به تشریح چالش ها، راهکارها و بیان تجربه  با توجه به مسئولیت خود به عنوان کتابدار حرفه ای و عضو هیات علمی پرداختند. خلاصه بحث ها بدین شرح است:

 • لزوم تمام وقت بودن مدیریت کتابخانه دانشگاهی و سیاست تعیین مدیر
 • چندگانگی زنجیره فرماندهی درساختار کتابخانه دانشگاهی و بلبشوی ساختاری،
 • کم رنگ شدن جایگاه خدماتی کتابخانه و لزوم ایجاد احساس نیاز در کاربران (مشتری در دو سوی ما قرار دارد.)
 • کتابدارها در حال حاضر صلاحیت و مهارتهای لازم و کافی برای ارائه خدمات روزآمد ندارند و تعداد کمی در کتابخانه هستند که نقش های ویژه ای ایفا می کنند.
 • بحث بر روی تجمیع کتابخانه مرکزی با دانشکده ای و پیشنهاد وجود یک کتابخانه در هر پردیس،
 • اهمیت قدرت چانه زنی و نفوذ مدیر کتابخانه در دانشگاه
 • امکان دریافت کمک ها و همکاری و حمایت های مدیریتی به دنبال تعریف خدمات جدید و اثبات ارزشمند بودن کتابخانه در جامعه دانشگاهی
 • ایجاد انگیزه و تعریف وظایف از سوی مدیر کتابخانه. چون ابزار تشویقی و تنبیهی در اختیار مدیر است و او باید بداند چگونه از ابزارها استفاده کند.
 • توجه به عوامل زیرساختی و سیاستی در توسعه و گسترش خدمات کتابخانه های دانشگاهی
 • لزوم تعریف خدمات جدید و تعریف این خدمات براساس نیازهای متنوع و جدید دانشجویان و اعضای هیات علمی (مباحث مربوط به نشریات، سرقت علمی، استناددهی، علم سنجی و کمک به اساتید برای گزارشهایی که برای ارتقاء لازم دارند و…)
 • امکان ایفای نقش کتابداران در بیشتر واحدهای دانشگاهی و نقش های آموزشی و مشاوره ای کتابداران
 • تبدیل کتابدار دانشگاهی امروز به معلم سواد اطلاعاتی  و لزوم حضور کتابدارها در گروه های آموزشی دانشگاه (کتابدار به سراغ کاربر می رود)

در نهایت با اجماع حاضران در جلسه، عنوان فرعی نشست کتابخانه های دانشگاهی در کنگره سوم، به صورت: ” صلاحیت مدیران و کتابداران کتابخانه های دانشگاهی”  تصویب شد. در انتهای جلسه تقسیم بندی کلی از مطالب مطرح شد که مباحث به 1) صلاحیت ها و شرایط احراز مدیران کتابخانه های دانشگاهی، 2)صلاحیت های کتابداران کتابخانه های دانشگاهی: نقش و وظایف مدرن آنها در ارائه خدمات تقسیم شد.

از تمامی اعضای محترم گروه خواهشمندم نسبت به مسائل مطرح شده اظهار نظر فرمایند.

آخرین اخبار