نخستین جلسه کارگروه تدوین استاندارد بازاریابی و و روابط عمومی برگزار شد

نخستین جلسه کارگروه تدوین استاندارد بازاریابی و و روابط عمومی، طرح استاندارد کتابخانه های عمومی ایران روز ششم تیرماه سال ۱۳۹۷ برگزار شد.

در این جلسه که د رکتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برگزار شد، هر یک از اعضا گزارش کار خود را ارائه کرده و به بحث گذاشتند.

آخرین اخبار