نخستين شماره مجله علم‌سنجي كاسپين منتشر شد

 

صاحب امتياز اين مجله دانشگاه علوم پزشکي بابل، مدير مسئول آن دکتر مينا مطلب نژاد و سردبير مجله دکتر موسی يمين فيروز هستند.

           

 

 

 

 

آخرین اخبار