نخستین شماره مجله علم‌سنجی کاسپین منتشر شد

 

صاحب امتیاز این مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، مدیر مسئول آن دکتر مینا مطلب نژاد و سردبیر مجله دکتر موسی یمین فیروز هستند.

           

 

 

 

 

آخرین اخبار