نتایج مقاله‌های پذیرفته شده در کنگره اعلام شد

 

نویسنده مسئول عنوان
فرزانه بهارلو وضعیت آموزش ر شته مطالعات آرشیوی در دانشگاه های جهان
فرزانه بهارلو آینده پژوهی در آرشیو با رویکرد دسترسی آزاد به اسناد
مریم شایگانی بررسي رابطه ميان نگرش شغلي و سازماني کتابداران با ميزان درگيري شغلي آنان در کتابخانه¬های وابسته به آستان قدس رضوي شهر مشهد
نجمه سیددخت بررسی رابطه بین شخصیت مدیران و سبک مدیریت آنها در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران
زینب پاپی خدمات مرجع مجازی در اداره کل کتاب¬های خطی و نادر کتابخانه ملی ایران گزارش یک تجربه
فاطمه هوشیدری فراهانی تبیین نقش و وظایف نهادهای اجرایی و نظارتی در پیاده سازی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
نسترن پورصالحی طراحی های تمرین های گام به گام در قالب داستان روشی در آموزش سواد اطلاعاتی
هاجر زارعی کتابخانه‌ی سبز : مطالعه موردی در خصوص انطباق با شرایط زیست محیطی
شراره گودرزی کتابخانه های عمومی و اطلاعات سبز
مرجان عرب رحمتی پور بررسی رابطه بین مدیریت دانش و رهبری تحول‌گرا میان مدیران کتابخانه بیمارستان‌های خصوصی شهر تهران‌

آخرین اخبار