نتایج داوری اولیه ایده‌ها و تجربه‌های ارسال شده به سومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

پس از انجام داوری نهایی، تجربه‌ها و ایده‌های پذیرفته شده برای انتشار در مجموعه مباحث سومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات مشخص و از طریق وب‌سایت انجمن معرفی خواهند شد.

ردیف

کد رهگیری

ایده / تجربه

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی در نشست

پذیرفته شده برای ارسال به داوری نهایی جهت انتشار در مجموعه مباحث کنگره

پذیرفته نشده  در داوری اولیه

نیاز به اصلاح و تکمیل و
درخواست فایل اصلی

کامل و بدون نیاز به اصلاح و تکمیل

۱.        

۰۰۰۶۶

 

*

 

 

۲.        

۸۶۸۱۲

 

*

 

 

۳.        

۴۷۰۴۹

 

*

 

 

۴.        

۷۱۳۳۸

 

*

 

 

۵.        

۹۴۴۲۱

 

*

 

 

۶.        

۸۹۱۸۴

 

*

 

 

۷.        

۱۵۲۶۰

 

*

 

 

۸.        

۸۲۰۲۶

 

*

 

 

۹.        

۶۷۷۹۰

 

*

 

 

۱۰.    

۱۱۰۱۶

 

*

 

 

۱۱.    

۶۳۳۰۲

 

*

 

 

۱۲.    

۱۳۶۹۳

 

*

 

 

۱۳.    

۶۳۱۷۰

 

*

 

 

۱۴.    

۷۵۱۱۲

 

*

 

 

۱۵.    

۹۸۱۸۲

 

*

 

 

۱۶.    

۱۷۴۳۴

 

*

 

 

۱۷.    

۸۰۱۹۱

 

*

 

 

۱۸.    

۴۳۶۲۴

 

*

 

 

۱۹.    

۶۶۶۱۴

 

*

 

 

۲۰.    

۲۹۴۵۲

 

*

 

 

۲۱.    

۵۴۸۴۶

 

*

 

 

۲۲.    

۰۸۸۱۸

 

*

 

 

۲۳.    

۴۶۷۲۳

 

*

 

 

۲۴.    

۹۸۳۹۹

 

*

 

 

۲۵.    

۸۹۶۲۳

 

*

 

 

۲۶.    

۳۳۲۸۱

 

*

 

 

۲۷.    

۸۵۷۱۳

 

 

 

*

۲۸.    

۴۴۵۸۳

 

*

 

 

۲۹.    

۶۴۴۸۱

 

*

 

 

۳۰.    

۳۱۰۷۴

 

 

 

*

۳۱.    

۵۹۲۷۸

 

 

 

*

۳۲.    

۹۰۹۹۵

 

 

 

*

۳۳.    

۲۲۸۷۹

 

*

 

 

۳۴.    

۸۲۶۰۶

 

 

 

*

۳۵.    

۵۳۵۷۵

 

*

 

 

۳۶.    

۱۲۸۹۰

 

*

 

 

۳۷.    

۲۹۵۹۰

 

*

 

 

۳۸.    

۳۵۴۸۲

 

 

 

*

۳۹.    

۴۰۳۴۶

 

 

 

*

۴۰.    

۶۵۲۸۰

 

 

 

*

۴۱.    

۹۸۰۷۷

 

 

 

*

۴۲.    

۰۴۲۱۹

 

 

 

*

۴۳.    

۲۶۹۹۹

 

 

 

*

۴۴.    

۸۱۵۵۷

 

*

 

 

۴۵.    

۶۷۸۱۱

 

 

 

*

۴۶.    

۵۰۴۶۸

*

 

*

 

۴۷.    

۸۶۵۴۵

*

 

*

 

۴۸.    

۸۵۶۸۸

 

 

 

*

۴۹.    

۶۹۸۳۵

 

 

 

*

۵۰.    

۴۵۱۵۰

 

 

 

*

۵۱.    

۵۶۳۵۱

 

*

 

 

۵۲.    

۹۶۰۱۹

 

 

 

*

۵۳.    

۲۳۹۱۶

 

 

 

*

۵۴.    

۲۲۷۳۸

 

 

 

*

۵۵.    

۹۶۹۵۲

 

 

 

*

۵۶.    

۷۲۶۴۷

 

 

 

*

۵۷.    

۵۱۸۸۶

 

 

 

*

۵۸.    

۲۱۹۲۴

 

 

 

*

۵۹.    

۸۰۹۶۶

 

 

 

*

۶۰.    

۱۶۳۱۹

 

*

 

*

۶۱.    

۳۲۶۰۸

 

 

*

 

۶۲.    

۶۲۷۳۵

 

 

*

 

۶۳.    

۳۵۴۴۲

 

 

 

*

۶۴.    

۶۳۹۲۲

 

 

 

*

۶۵.    

۳۳۶۱۵

 

*

 

 

۶۶.    

۷۱۴۹۳

 

*

 

 

۶۷.    

۴۰۱۴۵

 

 

*

 

۶۸.    

۵۶۰۰۴

 

*

 

 

۶۹.    

۷۲۷۵۲

 

 

*

 

۷۰.    

۱۶۲۵۶

 

 

 

*

۷۱.    

۷۵۷۵۴

 

*

 

 

۷۲.    

۱۴۶۳۱

 

 

 

*

۷۳.    

۹۰۸۱۳

 

 

*

 

۷۴.    

۳۴۶۷۳

 

 

*

 

۷۵.    

۶۲۱۹۸

 

*

 

 

۷۶.    

۷۶۵۲۸

 

 

 

*

۷۷.    

۱۳۶۴۲

 

 

 

*

۷۸.    

۴۱۳۹۵

 

*

 

 

۷۹.    

۰۱۶۷۵

 

 

*

 

۸۰.    

۵۶۷۶۷

 

*

 

 

۸۱.    

۴۴۷۱۵

 

*

 

 

۸۲.    

۳۲۰۰۶

 

*

 

 

۸۳.    

۷۸۱۸۳

 

*

 

 

۸۴.    

۱۴۷۵۳

 

*

 

 

۸۵.    

۵۳۱۲۱

 

 

 

*

۸۶.    

۳۵۴۶۹

 

 

*

 

۸۷.    

۹۲۲۱۵

 

*

 

 

۸۸.    

۰۹۳۳۳

 

 

 

*

۸۹.    

۹۹۵۵۶

 

*

 

 

۹۰.    

۸۴۷۲۴

 

 

 

*

۹۱.    

۱۷۴۸۴

 

*

 

 

۹۲.    

۰۸۱۳۳

 

 

 

*

۹۳.    

۷۵۲۷۶

 

 

 

*

۹۴.    

۴۲۳۹۰

 

 

 

*

۹۵.

۲۰۸۷۷

 

 

 

*

۹۶.

۵۴۳۸۳

 

*

 

 

۹۷.

۴۰۶۰۶

 

 

 

*

آخرین اخبار