نتایج داوری اولیه ایده‌ها و تجربه‌های ارسال شده به سومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

پس از انجام داوری نهایی، تجربه‌ها و ایده‌های پذیرفته شده برای انتشار در مجموعه مباحث سومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات مشخص و از طریق وب‌سایت انجمن معرفی خواهند شد.

ردیف

کد رهگیری

ایده / تجربه

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی در نشست

پذیرفته شده برای ارسال به داوری نهایی جهت انتشار در مجموعه مباحث کنگره

پذیرفته نشده  در داوری اولیه

نیاز به اصلاح و تکمیل و
درخواست فایل اصلی

کامل و بدون نیاز به اصلاح و تکمیل

1.        

00066

 

*

 

 

2.        

86812

 

*

 

 

3.        

47049

 

*

 

 

4.        

71338

 

*

 

 

5.        

94421

 

*

 

 

6.        

89184

 

*

 

 

7.        

15260

 

*

 

 

8.        

82026

 

*

 

 

9.        

67790

 

*

 

 

10.    

11016

 

*

 

 

11.    

63302

 

*

 

 

12.    

13693

 

*

 

 

13.    

63170

 

*

 

 

14.    

75112

 

*

 

 

15.    

98182

 

*

 

 

16.    

17434

 

*

 

 

17.    

80191

 

*

 

 

18.    

43624

 

*

 

 

19.    

66614

 

*

 

 

20.    

29452

 

*

 

 

21.    

54846

 

*

 

 

22.    

08818

 

*

 

 

23.    

46723

 

*

 

 

24.    

98399

 

*

 

 

25.    

89623

 

*

 

 

26.    

33281

 

*

 

 

27.    

85713

 

 

 

*

28.    

44583

 

*

 

 

29.    

64481

 

*

 

 

30.    

31074

 

 

 

*

31.    

59278

 

 

 

*

32.    

90995

 

 

 

*

33.    

22879

 

*

 

 

34.    

82606

 

 

 

*

35.    

53575

 

*

 

 

36.    

12890

 

*

 

 

37.    

29590

 

*

 

 

38.    

35482

 

 

 

*

39.    

40346

 

 

 

*

40.    

65280

 

 

 

*

41.    

98077

 

 

 

*

42.    

04219

 

 

 

*

43.    

26999

 

 

 

*

44.    

81557

 

*

 

 

45.    

67811

 

 

 

*

46.    

50468

*

 

*

 

47.    

86545

*

 

*

 

48.    

85688

 

 

 

*

49.    

69835

 

 

 

*

50.    

45150

 

 

 

*

51.    

56351

 

*

 

 

52.    

96019

 

 

 

*

53.    

23916

 

 

 

*

54.    

22738

 

 

 

*

55.    

96952

 

 

 

*

56.    

72647

 

 

 

*

57.    

51886

 

 

 

*

58.    

21924

 

 

 

*

59.    

80966

 

 

 

*

60.    

16319

 

*

 

*

61.    

32608

 

 

*

 

62.    

62735

 

 

*

 

63.    

35442

 

 

 

*

64.    

63922

 

 

 

*

65.    

33615

 

*

 

 

66.    

71493

 

*

 

 

67.    

40145

 

 

*

 

68.    

56004

 

*

 

 

69.    

72752

 

 

*

 

70.    

16256

 

 

 

*

71.    

75754

 

*

 

 

72.    

14631

 

 

 

*

73.    

90813

 

 

*

 

74.    

34673

 

 

*

 

75.    

62198

 

*

 

 

76.    

76528

 

 

 

*

77.    

13642

 

 

 

*

78.    

41395

 

*

 

 

79.    

01675

 

 

*

 

80.    

56767

 

*

 

 

81.    

44715

 

*

 

 

82.    

32006

 

*

 

 

83.    

78183

 

*

 

 

84.    

14753

 

*

 

 

85.    

53121

 

 

 

*

86.    

35469

 

 

*

 

87.    

92215

 

*

 

 

88.    

09333

 

 

 

*

89.    

99556

 

*

 

 

90.    

84724

 

 

 

*

91.    

17484

 

*

 

 

92.    

08133

 

 

 

*

93.    

75276

 

 

 

*

94.    

42390

 

 

 

*

95.

20877

 

 

 

*

96.

54383

 

*

 

 

97.

40606

 

 

 

*

آخرین اخبار